مدیرکل تامین اجتماعی گیلان،پوشش های بیمه ای، علی حسین نژاد،ماموریت،سازمان تامین اجتماعی Archives - صفیر گیلان
اشاعه و توسعه پوشش های بیمه ای یک وظیفه و ماموریت مقدس در سازمان تامین اجتماعی است 18 بهمن 1400
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان

اشاعه و توسعه پوشش های بیمه ای یک وظیفه و ماموریت مقدس در سازمان تامین اجتماعی است

صفیر گیلان؛طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی سازمان تامین اجتماعی بستری جامع با امکاناتی سهل و در دسترس و هزینه اندک برای پیوستن شهروندان فاقد پوششهای بیمه ای محسوب میگردد