مدیرکل درمان تأمین اجتماعی گیلان،علوم پزشکی گیلان، دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان Archives - صفیر گیلان
نشست مدیرکل درمان تأمین اجتماعی گیلان با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان 08 بهمن 1401
در راستای همکاری بیشتر،

نشست مدیرکل درمان تأمین اجتماعی گیلان با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان

مدیرکل و تعدادی از معاونین درمان تأمین اجتماعی استان با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان دیدار و در خصوص توسعه همکاری‌های دوجانبه گفت‌وگو کردند.