مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان گیلان ، چارچوب قوانین، تخلف آشکار Archives - صفیر گیلان
اخذ وجه غیر از چارچوب قانونی از اصناف و کسبه تخلف محسوب می شود/ بدون اغماض نسبت به عزل رئیس اتحادیه متخلف اقدام گردد 17 خرداد 1402
مدیرکل صمت گیلان:

اخذ وجه غیر از چارچوب قانونی از اصناف و کسبه تخلف محسوب می شود/ بدون اغماض نسبت به عزل رئیس اتحادیه متخلف اقدام گردد

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان گیلان گفت: دریافت هرگونه وجهی غیر از چارچوب قوانین به هر دلیلی، تخلف آشکار است و به شدت با آن برخورد می گردد