مدیرکل نوسازی مدارس گیلان،مولدسازی، رشد اقتصادی ،کارگروه مولدسازی و فروش اموال مازاد Archives - صفیر گیلان
مولدسازی تکلیفی قانونی است که به رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. 11 اردیبهشت 1402
مدیرکل نوسازی مدارس گیلان در کارگروه مولدسازی و فروش اموال مازاد :

مولدسازی تکلیفی قانونی است که به رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

دقیق با بیان اینکه کاهش دارایی منجمد دولت قطعاً به نفع پویایی اقتصاد کشور خواهد بود، بیان داشت: مولدسازی املاک مازاد دولتی با حمایت دولت سیزدهم شتاب بیشتری گرفته و همه باید کمک کنیم این روند به درستی اجرا شود.