مدیرکل نوسازی مدارس گیلان،نمایشگاه،میرزاکوچک خان جنگلی Archives - صفیر گیلان
بازدید مدیرکل نوسازی مدارس گیلان از نمایشگاه پسران حماسه ساز میرزاکوچک خان جنگلی 23 بهمن 1400
در رشت،

بازدید مدیرکل نوسازی مدارس گیلان از نمایشگاه پسران حماسه ساز میرزاکوچک خان جنگلی

صفیر گیلان،مدیرکل نوسازی مدارس گیلان از نمایشگاه پسران حماسه ساز میرزاکوچک خان جنگلی بازدید نمود.