مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان،نسخه،نسخه الکترونیکی Archives - صفیر گیلان
ثبت همزمان کدملی بیمار و شماره پیگیری جهت رویت نسخ الکترونیک از ابتدای بهمن ۱۴۰۲ 23 دی 1402
سرپرست معاونت خرید راهبردی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان:

ثبت همزمان کدملی بیمار و شماره پیگیری جهت رویت نسخ الکترونیک از ابتدای بهمن ۱۴۰۲

سرپرست معاونت خرید راهبردی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان از ثبت همزمان کد ملی بیمار وشماره پیگیری جهت رویت نسخ الکترونیک از ابتدای بهمن ماه ۱۴۰۲ در سامانه سازمان تامین اجتماعی خبر داد