مدیر امور آبفای فومن-شهرستان فومن -خطوط آبرسانی- Archives - صفیر گیلان
ثبت اطلاعات مکانی تاسیسات آبرسانی روستایی شهرستان فومن در سامانه GIS 17 آذر 1399

ثبت اطلاعات مکانی تاسیسات آبرسانی روستایی شهرستان فومن در سامانه GIS

اطلاعات مکانی نقشه های تاسیسات آبرسانی روستایی شهرستان فومن در سامانه GIS ثبت شد.