مرکز ارتباطات مردمی،مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان،علی حسین نژاد Archives - صفیر گیلان
مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی با شماره ۱۴۲۰ پلی برای پاسخگوئی به سوالات مخاطبان 15 دی 1401
مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان :

مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی با شماره ۱۴۲۰ پلی برای پاسخگوئی به سوالات مخاطبان

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان مرکز ارتباطات مردمی این سازمان را مرجع رسمی برای پاسخگوئی به سوالات شرکای اجتماعی در خصوص نحوه استفاده ازسامانه خدمات غیرحضوری و انواع مشاوره ها معرفی نمود .