مستمری،بازنشستگی،تامین اجتماعی Archives - صفیر گیلان
امکان برقراری مستمری بازنشستگی عادی به صورت غیرحضوری برای مخاطبین تامین اجتماعی فراهم گردید 18 تیر 1401
با هدف افزایش رضایتمندی ، توسعه خدمات ، بهینه سازی فرایندها و کاهش مراجعات

امکان برقراری مستمری بازنشستگی عادی به صورت غیرحضوری برای مخاطبین تامین اجتماعی فراهم گردید

فرایند و مراحل درخواست و برقراری مستمری بازنشستگی عادی به صورت غیرحضوری برای مخاطبین تامین اجتماعی تبیین و تشریح گردید .