مشارکت - اداره کل تامین اجتماعی گیلان-دانش-علی حسین نژاد -مدیرکل تامین اجتماعی گیلان Archives - صفیر گیلان
نظام پیشنهادها تجلی مشارکت همه جانبه و بهره گیری از خرد جمعی و دانش متخصصین در گروههای مختلف جامعه است 16 آذر 1399

نظام پیشنهادها تجلی مشارکت همه جانبه و بهره گیری از خرد جمعی و دانش متخصصین در گروههای مختلف جامعه است

با هدف تقویت تعاملات و بهره گیری از ظرفیت و دانش نیروهای متخصص و تبادل تجربیات در راستای بهبود فرایندها و آسیب شناسی گلوگاهها و در جهت دستیابی به رضایتمندی بهتر ، از تمامی بیمه شدگان ، کارفرمایان ، بازنشستگان و اساتید و متخصصان دانشگاهی و فعالان تشکلهای کارگری ، مجامع کارفرمایی ، کانون های بازنشستگی و … دعوت بعمل می آید تا در قالب نظام پیشنهادها با مشارکت در ارائه ایده ها و طرحها یاریگر این مجموعه باشند