چشمه جوشان،آب کشاورزی، غیرت ، روستا، آب تمشه لانه Archives - صفیر گیلان
چشمه جوشان غیرت در روستای بدون آب تمشه لانه 10 اردیبهشت 1402
مسئولین ببینند؛

چشمه جوشان غیرت در روستای بدون آب تمشه لانه

پیر مردی با قامتی خمیده در میان کارگران دیده می شود،او با هر ضربه ای که بر دل سنگ زمین می کوبد به سمتی پرت می شود،اما سخت به کارش ادامه می دهد.