کارفرما،بیمه،حق بیمه،پرداخت بیمه،تأمین‌اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی Archives - صفیر گیلان
کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به تامین اجتماعی می باشد 29 شهریور 1401
بر اساس مواد قانونی

کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به تامین اجتماعی می باشد

درراستای آشنایی بیشتر جامعه هدف و رعایت حقوق شهروندان جهت آگاهی از مقررات و تکالیف مربوط به پرداخت حق بیمه ، مواد ۳۴ و ۳۶ قانون تامین اجتماعی تشریح گردید