کارفرمایان-بیمه شدگان-مقرری بیمه بیکاری-مستمری بگیران- رشت Archives - صفیر گیلان
شکاف دو درصدی رشد تعداد مستمری بگیران به بیمه شدگان در تامین اجتماعی شعبه یک رشت 25 دی 1399

شکاف دو درصدی رشد تعداد مستمری بگیران به بیمه شدگان در تامین اجتماعی شعبه یک رشت

گزارش آماری جامعه تحت پوشش و تعهدات ریالی تامین اجتماعی شعبه یک رشت منتشر گردید .