کاظم قربانی ، شهردار فومن،برنامه ریزی،رشد،شهر Archives - صفیر گیلان
برنامه ریزی درست و هدفمند در کنار شهروند فعال راهکار رشد ثروت عمومی شهر/شهرداری در خدمت مردم(۱) 20 بهمن 1400
کاظم قربانی شهردار فومن،

برنامه ریزی درست و هدفمند در کنار شهروند فعال راهکار رشد ثروت عمومی شهر/شهرداری در خدمت مردم(۱)

صفیر گیلان؛شهردار فومن؛بدون تردید با یک برنامه ریزی درست و هدفمند می توان شرایطی را رقم زد که ثروت عمومی شهر رشد و سرمایه مادی و معنوی شهروندان افزایش یابد.