کانال های آبیاری،شالیزار، شرکت آب منطقه ای گیلان Archives - صفیر گیلان
آخرین نوبت آبگذاری کانال های آبیاری در گیلان 09 مرداد 1402
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان

آخرین نوبت آبگذاری کانال های آبیاری در گیلان

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان گفت: فردا آخرین نوبت آبگذاری کانال های آبیاری در گیلان است.