کاندیدای شهرداری رشت،شهر رشت،صحن شورا، Archives - صفیر گیلان
ارائه برنامه های دو نفر از افراد کاندید تصدی جایگاه شهردار رشت در شورا 30 بهمن 1401
در نخستین روز از بررسی رزومه های افراد کاندیدای تصدی جایگاه ،

ارائه برنامه های دو نفر از افراد کاندید تصدی جایگاه شهردار رشت در شورا

در نخستین روز از بررسی رزومه های افراد کاندیدای تصدی جایگاه شهردار رشت ، آقایان محسن مجذوب و حمید قاسمیان با حضور در ساختمان شورا به ارائه برنامه های خود پرداختند.