"گل"، ماده مخدر، معتادان ،مواد مخدر،زنگ خطر،مواد مخدر،سید مهدی خدمت بین دانا،کارزار مبارزه با مواد مخدر Archives - صفیر گیلان
زنگ خطر افزایش چندمصرفی مواد مخدر در بین معتادان/”گل” اولین ماده مخدر پرمصرف بین معتادان گیلان/سرانه نگهداری معتادان متجاهر افزایش می یابد 01 تیر 1401
سرپرست بهزیستی گیلان؛

زنگ خطر افزایش چندمصرفی مواد مخدر در بین معتادان/”گل” اولین ماده مخدر پرمصرف بین معتادان گیلان/سرانه نگهداری معتادان متجاهر افزایش می یابد

سرپرست بهزیستی گیلان با بیان اینکه اعتیاد آسیب اول گیلان در حوزه اجتماعی به شمار می‌رود، گفت:این درحالی است که با وجود همه برنامه‌ریزی‌ها و اتخاذ تدابیر در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد آنگونه که باید و شاید این راهکارها به نتیجه مطلوب نرسیده است و گفته می‌شود، اکنون نیز زنگ خطر چندمصرفی مواد افیونی در گیلان به صدا درآمده است.