آموزش و پرورش،سند توسعه،سند،زلیخا صفری،۲۰۳۰،امضا،سکولارم،بهائیت، شیعه نشین،استعمار فرهنگی Archives - صفیر گیلان
۲۰۳۰،سندی که نردبان نفوذ تثبیت بهائیت به کشوری شیعه نشین است 11 مرداد 1401
تحریریه‌ای به وسعت ایران،

۲۰۳۰،سندی که نردبان نفوذ تثبیت بهائیت به کشوری شیعه نشین است

 سند۲۰۳۰ به نوعی برجام فرهنگی است که بسیار مخفیانه و علی رغم معطل ماندن اسناد بسیار غنی داخلی در حال صورت گرفتن است.