وی با اشاره به تاکید دکتر روحانی، برلزوم اتصال خط ریل به مجتمع بندری، تصریح کرد که این موضوع بیانگر اهمیت این پروژه در سطح ملی است و در عین حال حمایت دولت از اتصال خط ریلی به مجتمع بندری کاسپین فرصتی برای تسریع در اجرای پروژه و پیگیری طرح های توسعه ای منطقه در عالی ترین سطح مدیریتی کشور است.

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تصویری از وضعیت منطقه در عرصه های ژئوپلتیک و ژئواکونومیک ملی و بین المللی ارائه نمود و بر لزوم بهره گیری از موقعیت جغرافیایی منطقه که منجر به ایجاد ارزش افزوده در حوزه های ترانزیتی بین قاره ای شده تأکید کرد و اظهار داشت: ارتباط کالایی میان چین، روسیه و هند با کشورهای منطقه غرب آسیا، اروپا و جنوب آسیا از طریق منطقه آزاد انزلی مزایای زیادی را برای استان بهمراه خواهد داشت و زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتری را فرآهم می کند و در آینده مزایای بیشتری را در عرصه های مختلف درآمدزایی و اشتغال پدید می آورد.

روزبهان به تجزیه و تحلیل مناسبات اقتصاد سیاسی بین المللی و منازعات موجود میان کشورهای چین و روسیه با امریکا و روند رو به رشد هندوستان در معادلات بین المللی پرداخت و با بیان اینکه براساس پیش بینی های تحلیلگران، این سه کشور بهمراه ایران قادر خواهند بود در مقابل یک جانبه گرایی های امریکا و اروپا در سطح جهانی مقابله نمایند.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با اشاره به وجود منافع مشترک میان منطقه آزاد انزلی و کشورهای روسیه، چین، هندوستان که در چارچوب دو کریدور بین المللی شمال جنوب و چین-قزاقستان-ایران با محوریت منطقه و عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای متبلور است، تأکید کرد: توسعه روابط با کشورهای روسیه، چین و هند در قالب فرصت های فوق الذکر در راستای ایجاد بلوک های اقتصادی بین المللی باید در دستور کار سازمان قرار گیرد.

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان اولویت های اصلی سازمان متبوع خود را اتصال خط ریلی به مجتمع بندری کاسپین، حضور فعال در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، جذب سرمایه گذاران جدید و توسعه سرمایه گذاری های موجود اعلام کرد و دستور تشکیل “ستاد تأمین منابع درآمدی سازمان” را صادر نمود و گفت: با توجه به چالش های پیش روی سازمان در حوزه های درآمدی باید به دنبال تأمین منابع درآمدی پایدار برای منطقه به منظور اجرای طرح های زیرساختی و توسعه ای در راستای تداوم روند رو به رشد منطقه باشیم و در این مسیر تمامی معاونت ها و مدیریت های سازمان به عنوان مدیرانی کارآفرین که باتکیه بر شیوه مدیریتی بهبود مستمر در کنار یکدیگر عمل نمایند.