به گزارش صفیر گیلان؛ انگیزه خودکشی این مرد ۴۹ ساله در دست بررسی ست.