به گزارش پایگاه اطلاع رسانیصفیر گیلان، طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سیروس امیرعلوی سرپرست مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت شد.

طی حکمی از سویپورسینا رشت رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سیروس امیرعلوی به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت منصوب شد.

پیش از این، دکتر دهنادی مقدم، این مسوولیت را برعهده داشت.

در سابقه کاری امیرعلوی، سرپرست امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مشاور امور آموزشی و رئیس مرکز آموزشی و درمانی رازی دیده می شود.