در حال حاضر پلیس آگاهی در محل قتل حضور داشته و در حال جمع آوری اطلاعات از نحوه قتل توسط قاتل یا قاتلان می باشند