سرهنگ حسین محمدپور افزود: رانندگان برای تردد در جاده ها خودروهای خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.