۱-آقای احمد دنیا مالی ۱۶۷۳۵ رای
۲-آقای حسن خسته بند ۸۲۵۶ رای
۳-آقای حسن دادرس ۳۲۸۴ رای
۴-آقای محمد علی علی زاده ۲۲۸۱رای
۵-آقای مهدی شیرین کام ۸۸۱ رای
۶-آقای فیروز خوشحال ۶۸۹ رای
۷-اقای خسرو آرنگ ۵۳۸ رای
۸-آقای محسن خدابخشی پور ۴۰۹ رای
۹-خانم مهدیه نجفیان ۴۰۴ رای
۱۰-خانم مریم صیاد دلشاد پور ۳۰۴ رای
۱۱-خانم فاطمه قنبرزاده ۲۶۳ رای
۱۲-آقای منصور پور غلامی ۷۷ رای