“روایتی از دیدار با خانواده شهید محسنی در روستای خطیب گوراب فومن