آیین نامه مولدسازی اراضی، یوسف یزدانی،شهر رشت،شهرداری رشت، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی گیلان Archives - صفیر گیلان
بررسی آیین نامه مولدسازی اراضی دولتی به کاربری های مشخص 13 بهمن 1401
با حضور سرپرست شهرداری رشت و مدیر کل امور اقتصاد و دارایی گیلان برگزار شد

بررسی آیین نامه مولدسازی اراضی دولتی به کاربری های مشخص

صفیر گیلان؛در جریان مولدسازی داراییهای دولت، به دستگاههای اجرایی کشور اختیارات کافی داده شده تا بنا به اولویتهای خود مولدسازی انجام دهند.