بانوان Archives - صفیر گیلان
یک سوم مقرری بگیران بیمه بیکاری تامین اجتماعی گیلان را بانوان تشکیل می دهند 21 آذر 1402
ه نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی گیلان

یک سوم مقرری بگیران بیمه بیکاری تامین اجتماعی گیلان را بانوان تشکیل می دهند

اندکی بیشتر از یک چهارم بیمه شدگان اجباری ( مشمولین قانون کار ) تامین اجتماعی گیلان را زنان تشکیل می دهند ولی میزان بانوان در گروه مقرری بگیران بیمه بیکاری بیشتر بوده و به یک سوم می رسد .