سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد،بندر انزلی،صادرات،مناطق آزاد ، ریل گذار، توسعه صادرات Archives - صفیر گیلان
مناطق آزاد ریل گذار توسعه استانها و ابزار راهبرد توسعه صادرات است 28 مهر 1400
سعید محمد،

مناطق آزاد ریل گذار توسعه استانها و ابزار راهبرد توسعه صادرات است

صفیر گیلان،مشاور رئیس جمهور برخی راهبردهای دبیرخانه مناطق آزاد را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: بازگرداندن این مناطق به جایگاه و مسیر اصلی خود در راستای افزایش میزان تولید و صادرات از جمله راهبردهای دبیرخانه مناطق آزاد است.