شرکت گاز استان گیلان-ریاست جمهوری-صرفه جویی- Archives - صفیر گیلان
۱۰ درصد صرفه جویی، موجب ۱۵ درصد تخفیف گازبها می شود 11 اسفند 1399
مدیرعامل شرکت گاز گیلان:

۱۰ درصد صرفه جویی، موجب ۱۵ درصد تخفیف گازبها می شود

مشترکین گاز طبیعی در صورت افزایش ۱۵ درصدی میزان مصرف گاز نسبت به مدت مشابه سال های ۹۶ و ۹۷، مشمول افزایش ۱۵ درصدی هزینه گاز خواهند شد.