علی داودی،دامداران ، ریس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، پرداخت عوارض،پروانه چرا ،ابطال پروانه Archives - صفیر گیلان
دامداران نسبت به تمدید پروانه چرا اقدام کنند/ ابطال پروانه در صورت عدم پرداخت عوارض چرا 24 آبان 1400
ریس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فومن تاکید کرد؛

دامداران نسبت به تمدید پروانه چرا اقدام کنند/ ابطال پروانه در صورت عدم پرداخت عوارض چرا

ریس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تصریح کرد؛بدیهی است در صورت عدم تمدید پروانه چرا،پروانه مذکور از درجه اعتبار ساقط و ابطال میگردد.