پایش دمای ادارات ، عیسی جمال نیکویی،شرکت گاز گیلان Archives - صفیر گیلان
یش از ۹ هزار مورد پایش دمای ادارات در گیلان به ثبت رسید 08 اسفند 1401
مدیرعامل شرکت گاز گیلان

یش از ۹ هزار مورد پایش دمای ادارات در گیلان به ثبت رسید

در پاییز و زمستان سال جاری ۹ هزار و ۱۷۶ مورد پایش دمای ادارات و نهادهای دولتی در گیلان به ثبت رسیده است.