کارفرمایان، علی حسین نژاد،تامین اجتماعی،مدیرکل تامین اجتماعی گیلان Archives - صفیر گیلان
کارفرمایان گیلانی ۱۱۳۷ میلیارد تومان به تامین اجتماعی استان بدهکارند 24 مرداد 1401
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان :

کارفرمایان گیلانی ۱۱۳۷ میلیارد تومان به تامین اجتماعی استان بدهکارند

از مجموع ۱۱۳۷ میلیارد تومان بدهی کارفرمایان استان به تامین اجتماعی ۹۳۹ میلیارد تومان قطعی و معوق و ۱۹۸میلیارد تومان برآوردی است .