ارتش،فرمانده دانشکده هوانیروز ارتش،واکسیناسیون، سرهنگ خلبان، ولی رحمانی،،کرونا،ورود ارتش به چرخه واکسیناسیون کرونا، Archives - صفیر گیلان
ورود ارتش به چرخه واکسیناسیون کرونا 02 تیر 1400
فرمانده دانشکده هوانیروز ارتش خبر داد،

ورود ارتش به چرخه واکسیناسیون کرونا

صفیر گیلان؛بیمارستان صحرایی ارتش در اصفهان با تغییر وضعیت وارد چرخه واکسیناسیون کرونا شد.