دختر شطرنجباز،تاریخساز،المپیاد جهانی شطرنج، Archives - صفیر گیلان
دختر شطرنجباز گیلانی تاریخساز شد 29 خرداد 1401
حضور در المپیاد جهانی شطرنج برای اولین بار،

دختر شطرنجباز گیلانی تاریخساز شد

صفیر گیلان؛دختر شطرنجباز گیلانی برای اولین بار مسافر المپیاد جهانی شطرنج در هندوستان شد .