رییس جمهور-اتصال راه آهن-مصطفی خانزادی-بندر کاسپین-سازمان منطقه آزاد انزلی Archives - صفیر گیلان
حمایت از تسریع در اجرای دستور رییس جمهور مبنی بر اتصال راه آهن به بندر کاسپین 29 بهمن 1399
در بازدید معاون فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از منطقه آزاد انزلی تاکید شد:

حمایت از تسریع در اجرای دستور رییس جمهور مبنی بر اتصال راه آهن به بندر کاسپین

در بازدید معاون فنی و زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از منطقه آزاد انزلی بر حمایت از تسریع در اجرای دستور رییس جمهور مبنی بر اتصال راه آهن به بندر کاسپین تاکید شد.