سلامت مردم، وزیر بهداشت،تحقق عدالت،سلامت، نمایندگان سازمان های بین المللی سلامت محور در ایران Archives - صفیر گیلان
توجه به سلامت مردم محور و تحقق عدالت در سلامت در ایران 21 بهمن 1400
در دومین نشست نمایندگان سازمان های بین المللی سلامت محور در ایران مطرح شد؛

توجه به سلامت مردم محور و تحقق عدالت در سلامت در ایران

صفیر گیلان؛نمایندگان سازمان های بین المللی سلامت محور در ایران، ضمن تشریح نقطه نظرات خود درخصوص خدمات حوزه سلامت در جمهوری اسلامی ایران، برنامه های سلامت محور در کشورمان را موفقیت آمیز عنوان کردند.