محمدتقی مهدیزاده ،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق، استان گیلان، همایش آموزشی،مدیریت مصرف برق و گاز. Archives - صفیر گیلان
همایش آموزشی آشنایی با راهکارهای مدیریت مصرف برق و گاز 17 بهمن 1402
به میزبانی شرکت توزیع برق گیلان برگزار شد:

همایش آموزشی آشنایی با راهکارهای مدیریت مصرف برق و گاز

محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان از برگزاری همایش آموزشی آشنایی با راهکارهای مدیریت مصرف برق و گاز به منظور آگاه سازی هرچه بیشتر درخصوص این موضوع مهم خبر داد.