کمک هزینه ازدواج، بیمه ، تامین اجتماعی گیلان،ازدواج Archives - صفیر گیلان
پرداخت بیش از ۶ میلیارد تومان کمک هزینه ازدواج به افزون بر ۱۵۰۰ زوج بیمه شده توسط تامین اجتماعی گیلان 26 آذر 1401
در هشت ماهه لغایت آبان سال 1401 صورت گرفت :

پرداخت بیش از ۶ میلیارد تومان کمک هزینه ازدواج به افزون بر ۱۵۰۰ زوج بیمه شده توسط تامین اجتماعی گیلان

تمامی مراحل ثبت نام و پرداخت کمک هزینه ازدواج به عنوان یکی از تعهدات کوتاه مدت تامین اجتماعی به بیمه شدگان غیرحضوری انجام میگیرد