اعتیاد،آسیب های اجتماعی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر،خطرناک،گریبان،فرماندار این شهرستان خمام، Archives - صفیر گیلان
اعتیاد و آسیب های اجتماعی ناشی از آن،موضوع خطرناک گریبان گیر خانوادها/درمان معتادین متجاهر ارتقاءامنیت اجتماعی را رقم می زند 25 خرداد 1401
در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان خمام

اعتیاد و آسیب های اجتماعی ناشی از آن،موضوع خطرناک گریبان گیر خانوادها/درمان معتادین متجاهر ارتقاءامنیت اجتماعی را رقم می زند

 اباذری دبیر شورای هماهنگی استان در این نشست با تأکید بر برگزاری منظم جلسات شورای همانگی مبارزه با موادمخدر شهرستانها گفت:درمان معتادین متجاهر در سطح استان در حال اجراست و این طرح ضمن پاکسازی چهره شهرها، امنیت اجتماعی را نیز در سطح استان ارتقاء خواهد داد.